Takster og vedtægter

VEDTÆGT
for

Kirkegård: Rutsker Adresse: _Kirkevej 1 3790 Hasle______________
Provsti: __Bornholms_____________
Kommune: Bornholms Regionskommune Stift: Københavns

A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold
§ 1. Kirkegården bestyres af Rutsker menighedsråd .

§ 2. Henvendelser vedrørende kirkegården, herunder spørgsmål om erhvervelse eller fornyelse af brugsret, spørgsmål vedrørende nedsættelse af kister og urner samt klager vedrørende kirkegårdens drift m.v. rettes til graver Michael Sander rutskirke@gmail.com mobil 51855916 eller
Kirkeværge Holger Anker Kofod ihk@pc.dk mobil 30429006
B. Gravsteder
§ 3. Den bestående tradition med kistens anbringelse i retningen øst-vest bevares så vidt muligt.

§ 4. Størrelsen på et kistegravsted for en voksengrav skal være 2,5 x 1,5 meter . For børnegrave sættes gravstedets størrelse til 2,5 x 1,5 meter .

§ 5. Størrelsen på et urnegravsted er 1 x 1 meter .

§ 6. For alle gravminder gælder, at fundamentet skal udføres så forsvarligt, at der ikke kan opstå fare ved at gravsætte i et tilstødende gravsted.
Stk. 2. Gravstedsindehaveren skal sikre, at gravminder på gravstedet ikke udgør en fare for hverken ansatte eller besøgende.

C. Gravstedernes indhegning
§ 7. Gravstederne må ikke uden menighedsrådets godkendelse hegnes med andet end buksbom hæk el. kantsten. .
Stk. 2. Alle levende hække plantes, vedligeholdes og klippes ved menighedsrådets foranstaltning, og sådanne hække er kirkegårdens ejendom.
Stk. 3. Gravstedsindhegninger af træ- eller jerngitterværk, murværk, stensætning eller lignende skal holdes sømmeligt ved lige af gravstedsindehaveren.
D. Bestemmelser vedrørende de enkelte afdelinger
§ 8. Kirkegården er inddelt i 1a og 1b
2)
3)
…………..

E. Fredningstider
§ 9. Fredningstiden for et kistegravsted er 20 år. Fredningstiden for børnegrave er 20 år.
Stk. 2. Fredningstiden for et gravsted, hvor der er nedsat en kiste af vanskeligt nedbrydeligt materiale som fx egetræ eller zink, er 40 år.

§ 10. Fredningstiden for et urnegravsted er 10 år.

F. Erhvervelse af gravsted
§ 11. Når der udlægges et gravsted, sørger menighedsrådet for, at der udfærdiges et gravstedsbrev.
Stk. 2. Ved senere begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet sørger menighedsrådet for, at der sker påtegning herom på gravstedsbrevet.

§ 12. Begæring om erhvervelse af brugsret til et gravsted skal imødekommes til begravelse af en person som:
1) har bopæl i sognet
2) er udensognsboende og har en særlig tilknytning til sognet eller kirkegården.
Stk. 2. Der kan tillige erhverves brugsret til et gravsted til begravelse af andre udensognsboende.
Menighedsrådet kan dog afvise dette, hvis det er nødvendigt af hensyn til den nuværende eller fremtidige betjening af sognets beboere.

§ 13. Retten til udlægning af et gravsted i medfør af § 12 omfatter erhvervelse af brugsret for en fredningsperiode til et gravsted med én gravplads – hvis der er efterlevende ægtefælle eller registreret partner, dog med to gravpladser.
Stk. 2. Gravsteder kan udlægges med indtil 2 gravpladser.
Stk. 3. Erhvervelse af et gravsted kan ske for mere end én brugsperiode, dog aldrig længere end 60 år. Ved aftalens indgåelse skal der betales for erhvervelse og vedligeholdelse for samtlige brugsperioder.
Stk. 4. Der kan erhverves brugsret til et gravsted, selvom der ikke aktuelt er en begravelse.

§ 14. Ved begravelse eller urnenedsættelse i et bestående gravsted skal brugsretten til gravstedet om nødvendigt forlænges for det tidsrum, hvormed fredningstiden efter den seneste begravelse eller urnenedsættelse overstiger den løbende brugsperiode.

§ 15. Gravstedsretten kan kun overdrages til andre med menighedsrådets samtykke.

G. Fornyelse af brugsret til gravsted
§ 16. Når brugsretten til et gravsted udløber, har indehaveren ret til at få fornyet brugsretten til gravstedet. Retten til at forny brugsretten til et gravsted kan begrænses, hvis en af provstiudvalgets godkendt reguleringsplan inddrager gravstedet helt eller delvist.
Stk. 2. Har indehaveren af brugsretten til et gravsted ikke henvendt sig 4 uger før brugsperiodens udløb, sender menighedsrådet en påmindelse om, at brugsretten udløber om 4 uger , at der er mulighed for at
forny brugsretten til gravstedet, og at henvendelse herom skal ske til menighedsrådet snarest og senest 1 uge før brugsperiodens udløb.
Stk. 3. Hvis indehaveren ikke henvender sig inden svarfristens udløb, sender menighedsrådet en ny påmindelse, hvoraf det fremgår, at hvis menighedsrådet ikke har modtaget ønske om fornyelse af brugsretten til gravstedet inden brugsperiodens udløb, overgår gravstedet til kirkegården, og at indehaveren har ret til – i op til 4 uger efter gravstedets udløbsdato – at fjerne planter og gravminder. Påmindelse kan fremsendes på mail.

§ 17. Modtager menighedsrådet meddelelse om, at gravstedet ikke ønskes fornyet, underskriver gravstedsindehaveren en erklæring hvoraf fremgår, at gravstedsindehaveren handler på vegne af samtlige brugsberettigede, og at alle er enige om dispositionen.
Stk. 2. Hvis menighedsrådet ikke modtager den i stk. 1, nævnte erklæring, placeres et skilt på gravstedet med oplysning om, at gravstedet er hjemfaldet, og at pårørende kan henvende sig til menighedsrådet. Har ingen henvendt sig efter 4 uger , kan gravstedet nedlægges. Påmindelser kan fremsendes på mail.

H. Gravstedernes vedligeholdelse
§ 18. Menighedsrådet sørger for vedligeholdelsen af kirkegårdens fælles indhegning, arealer og adgangsveje samt eventuelle bygninger på kirkegårdens fællesarealer. Menighedsrådet sørger endvidere for vedligeholdelsen af alle indhegninger på afdelingerne 1a og 1b .

§ 19. For afdeling 1b gælder, at der i forbindelse med erhvervelsen af et gravsted samtidig skal indgås en aftale med menighedsrådet om vedligeholdelsen af gravstedet mod betaling.

§ 20. Vedligeholdelsen af gravstederne på kirkegården påhviler gravstedsindehaveren, medmindre der indgås en aftale med menighedsrådet om vedligeholdelsen af gravstedet mod betaling.

Paragraf 21 og følgende mangler – men bliver snarest skrevet ind.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kirkegårdstakster
2021
Folkekirkens kirkegårde i Bornholms Provsti

Enhver har ret til at blive begravet på kirkegården i det sogn, hvor man bor. Man kan også blive begravet på en anden kirkegård, hvis man har et tilhørsforhold til den kirkegård eller til det sogn.

Kirkegårdene drives af det lokale menighedsråd, som udarbejder en vedtægt for kirkegården. Kirkegårdsvedtægten beskriver kirkegårdens brug, fredningstider, ordensregler, takster med mere.

Fredningstiden for kistegrave er fastsat til 20 år, dog er fredningstiden 30 år for kistegrave på Bodilsker og Østermarie kirkegårde. Fredningstiden for urnegrave er fastsat til 10 år på alle kirkegårde.

Indehavere af gravstedsretten har pligt til at sørge for gravstedets sømmelige vedligeholdelse i hele fredningsperioden. Menighedsrådet kan påtage sig renholdelse ved oprettelse af en skriftlig aftale herom og i øvrigt til de i kirkegårdsvedtægten fastsatte takster.

Kontakt graveren / kirkegårdslederen for nærmere oplysninger
ERHVERVELSE OG FORNYELSE
(fritaget for moms)

Henvendelse om erhvervelse af brugsret til gravsteder og om nedsættelse af kister eller urner, såvel i nye som i bestående gravsteder, sker til graveren/kirkegårdslederen.
I forbindelse med udlæggelse af gravsted til begravelse eller urnenedsættelse udfærdiger kirkeværgen/graveren/kirkegårdslederen et gravstedsbrev.
Erhvervelse Kirstegravsted Kirstegravsted Kirstegravsted Urnegravsted
1 plads 2 pladser 3 pladser og derover
20 år 30 år 20 år 30 år 20 år 30 år 10 år
Folkekirkemedlem 1.480 2.220 2.334 3.501 3.186 4.779 375
Ikke folkekirkemedlem 14.800 22.200 23.340 35.010 31.860 47.790 3.750
FORNYELSE AF BRUGSRET:
Hvis man ønsker at bevare brugsretten til gravstedet efter fredningsperiodens udløb kan gravstedet fornyes. Ved fornyelse for et kortere åremål end en hel fredningsperiode betales forholdsmæssigt.
Fornyelse kan efter fredningstidens udløb, ikke ske for kortere periode end 5 år.
BEGRAVELSER OG URNENEDSÆTTELSER
Begravelse Kistebegravelse Kistebegravelse, barnegrav Urnenedsættelse
Folkekirkemedlem 6.790,00 3.395,00 705,00
Ikke folkekirkemedlem 6.790,00 3.395,00 705,00
ANLÆG / NEDLÆGGELSE AF GRAVSTEDER
ANLÆG:
Indretning af gravstedet skal ske under hensyntagen til kirkegårdsvedtægtens bestemmelser. Hvis gravstedsindehaver ikke selv ønsker at anlægge gravstedet, kan arbejdet udføres af kirkegårdens personale mod betaling.
NEDLÆGGELSE:
Nedlæggelse af gravsteder kan ligeledes udføres af kirkegårdens personale mod betaling. Der skal tillige påregnes omkostning til bortskaffelse af gravminde.
Gældende timepris er oplyst på side 5
PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE AF GRAVSTEDET
1-årige aftaler
Alle priser er inklusive moms

Gravstedsindehavere kan selv varetage et gravstedets vedligeholdelse. Dog ikke ved gravstedstyper, hvor der er obligatorisk indbetaling for renholdelse og vedligeholdelse. Dette er blandt andet tilfældet hvis man vælger et gravsted placeret i græs.
Pligten til vedligeholdelse af et gravsted kan overdrages til kirkegården. Alle opgaver udført af kirkegården afregnes efter regning.
PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE
Gravsteder holdes rene for uønsket bevoksning, opretning efter jordsætning, grus, rensning af gravminder, beskæring, gødning, fjernelse af buketter m.v. og vanding.
Pleje og vedligeholdelse Gravpladser pr. år
Kistegravsted (1101) 1 Kisteplads 1.445,00
(1102) 2 Kistepladser 1.910,00
(1114) 3 Kistepladser og derover 2.160,00
Urnegravsted (1121) Urnepladser 825,00
UDVIDET PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE AF GRAVSTEDER
LEGAT / GIAS-aftaler
Alle priser er inklusive moms

UDVIDET PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE:
Udvidet pleje og vedligeholdelse omfatter renholdelse, fornyelse af udgåede/forvoksede planter, rydning/ omlægning ved begravelser, omlægning af gravsted, rydning ved udløb af fredningstid.
Det kan også vælges at medregne grandækning i den samlede betaling for fredningsperioden.
Beløbet findes ved at tage taksten for de pågældende ydelser man ønsker og gange det med det antal år der skal betales for.
Vedligeholdelse Gravpladser Pr. år Fredningstid kiste (20 år) Fredningstid kiste (30 år) Fredningstid
urne (10 år)
Kistegravsted (1201) 1 kisteplads 1.590,00 31.800,00 47.700,00
(1202) 2 kistepladser 2.100,00 42.000,00 63.000,00
(1214) 3 kistepladser eller derover 2.375,00 47.500,00 71.250,00
Urnegravsted (1221) Urnepladser 905,00 9.050,00
GRAVSTEDER MED OBLIGATORSK PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE:
Er der tale om et gravsted eller urneplads i en fællesgrav er det obligatorisk at betale for pleje og vedligeholdelse i hele fredningsperioden.
Obligatorisk pleje og vedligeholdelse Gravpladser Pr. år Fredningstid kiste (20 år) Fredningstid kiste (30 år) Fredningstid
urne (10 år)
Fællesplæne (anonymt) (2051) 1 urneplads 433,00 4.330,00
(2061) 1 kisteplads 859,00 17.180,00 25.770,00
Fællesplæne med sten/plade (2001) 1 urneplads 578,00 5.780,00
(2011) 1 kisteplads 965,00 19.300,00 28.950,00
(2012) 2 kistepladser 1.300,00 26.000,00 39.000,00
BLOMSTER og GRANDÆKNING

Alle priser er inklusive moms

FORÅRS– OG SOMMERBLOMSTER
Kirkegården kan mod betaling plante forårs– og sommerblomster på gravstedet. Efter endt sæson fjernes de plantede blomster af kirkegården.
Kontakt graveren / kirkegårdslederen for nærmere oplysninger.
GRANPÅLÆGNING
Kirkegården kan mod betaling lægge gran på gravstedet. Efter vinteren fjernes det pålagte gran af kirkegården.
Kontakt graveren / kirkegårdslederen for nærmere oplysninger

Granpålægning Granpakker Pr. år.
Pakke 1 (5321) 280,00
Pakke 2 (5322) 425,00
Pakke 3 (5323) 580,00
Pakke 4 (5324) 850,00
Pakke 5 (5325) 1.040,00
Urnegravsted (5321) 280,00
SÆRLIGE YDELSER
Timeløn for arbejder på kirkegården (7005) kr. 467,00
Taksterne reguleres hvert år den 1. januar