Gudstjeneste 7. juni Trinitatis Søndag

Her finder du salmenumre og prædiken m.m. til gudstjenesterne i Hasle-Rutsker d. 7. juni 2020.

Du kan også se optagelser fra gudstjenesten i Hasle på “Hasle-Rutsker sogne på Facebook” – fra søndag kl. ca. 14. –  Se under “opslag” eller “videoer”.

Bedste hilsner Jens Jørgen Rasmussen, sognepræst.

Ruts Kirke 9.00 – uden nadver – Hasle 10.30 med nadver. 

15 Op al den ting, som Gud har gjort

355 Gud har fra evighed givet

361 Din rigssag Jesus være skal

———

675 Gud vi er i gode hænder (Mel: Willy Egmose)

438 og 439 i nadverliturgien.

473 (efter nadver) Dit minde skal O, Jesus stå

725 Det dufter lysegrønt af græs

 Velkommen gudstjeneste. – Den lange trinitatistid begynder nu – og varer indtil 1. søndag i advent – kun afbrudt af Allehelgensdag 1. s. i nov.

Vi skal i dag høre den kendte tekst fra Matt. 28, hvor Jesus befaler sine disciple at gå ud og gøre alle folk til hans disciple. – De bibelske tekster til gudstjenesten kan læses fra side 1180 i salmebogen.

Bøn før evangelielæsning.

Lad os bede:  Vor Gud og Far i Himmelen, tak fordi du har givet al magt i Himmelen og på jorden til din søn Jesus Kristus. Hjælp os at tro på ham og være med til at bære vidnesbyrdet om ham ud i verden. Amen!

Evangelielæsning fra Mattæus Ev. 28,16-20.

Prædiken til trinitatis søndag 2. række.

Hvem har magten i verden? Hvem har kontrol med, hvordan verden udvikler sig? Hvem styrer begivenhedernes gang?

Er det universets tilfældige udvikling – og naturens gang?

Er det en eller anden form for guder eller energier?

Er det os mennesker måske?

Der er ingen tvivl om, at vi mennesker har stor magt på jorden – og gennem det seneste århundrede har vi med teknisk og filosofisk kunnen, ved politisk organisering ved økonomisk vækst tilkæmpet os mere og mere magt over verden.

Så meget, så mange mennesker er begyndt at tro, at det virkelig er os mennesker, der har magten – om ikke til at skabe naturen – så i hvert fald til at opretholde den og genoprette den, når vi har ødelagt den. –

Nu er det op til os mennesker – lyder det igen og igen i klimadebatten.

Nu er det op til os mennesker, at stå sammen – med afstand – for at bekæmpe pandemien.

Underforstået – Der er ikke nogen andre end os selv til at løse problemerne –  for det er os, der har magten og midlerne til at gøre noget – hvis bare vi vil.

Tanken om, at der oven over alting – og neden under alle magtstrukturer og mægtige magthavere – kunne være en virkelig levnede Gud, der holder alle magtens tråde i sin hånd – Den tanke synes fjern for de fleste.

Det der er tilbage af troen på Gud – er næsten udelukkende tanken om den trøstende Gud. Gud som den store terapeut. Gud, der lider med os i vores lidelser. En gud, der går med os i dødens mørke. (Og den tanke er der jo i øvrigt ikke noget i vejen med).

Men – en Gud, der virkelig skulle have magt til – ikke bare at trøste i nøden – men også til at gøre noget ved tingene –  og forandre verden til det bedre – Den tanke synes fjern for mange. – Det er som om, man ikke rigtig tør tro på det – Eller ikke rigtigt bryder sig om tanken – om en Gud, der virkelig er så virkelig – og så mægtig.

En Gud, der kan forhindre store ulykker – eller tillade, at de sker. En Gud der kan styrte tyranner og befri de undertrykte – eller tillade at tyranner er ved magten i årevis. En Gud der kan helbrede for alle sygdomme – eller forhindre at vi får dem – eller på den anden side også kan tillade, at vi bliver ramt af det ene eller det andet onde.

En sådan mægtig Gud – der holder alle tråde i sin hånd og styrer verdens gang – er ikke så populær i vores tid. Mange vil hellere nøjes med Guds mere bløde sider – nøjes med trøsteren – der kan holde ens hånd i nøden. –

Eller det er måske ikke fordi man ikke gerne ville tro på en Gud der styrer verden – men måske mere fordi man synes, det er umuligt at tro på den slags i vores moderne tider.

Men nu forkynder så Jesus alligevel – at Gud er begge dele. Både den, som går med os i lidelsen, nøden og døden – men OGSÅ den, der har kontrol over det hele – og styrer verdens gang og det enkelte menneskes liv.

Al magt – i verden – ja i hele universet – ja og i hele den himmelske verden er givet til Jesus, Guds søn.

Nu er det jo ikke i sig selv noget godt budskab, at al magt er samlet hos et enkelt menneske. I denne verdens politik ville det være noget rigtig skidt, hvis det skete. –

Men fordi det netop er Jesusder har fået al magten – er det jo godt. For han er jo meget mere end et almindeligt menneske.

For det første er han også Gud – så det er den levende Guds magt han har fået – den almægtiges magt –

og for det andet er han uden synd og ondskab – så han er helt igennem god og kærlig, selv om han er menneske, – og han vil altid bruge magten i det godes tjeneste.

I denne kombination af almagt og kærlighed, gav Jesus afkald på sin himmelske herlighed og magt, og gav sig hen i døden for vores skyld. Og for mange mennesker er det en trøst at Jesus – og dermed Gud på den måde solidariserer sig med os i lidelsen – ved at lide og dø – ligesom os.

Men der er en væsentlig pointe mere – nemlig, at han ikke alene gik i døden for at solidarisere sig med os i lidelsen – og lide sammen med os i denne verden – men han gjorde det også for at lide FOR OS – lide i vores sted – for på den lange bane at befri os helt fra al lidelse og give os et nyt liv – evigt liv!

Og det har han fået magten til at gøre – ved at lide og dø for os. Magten til at befri os fra alt det onde – og give os evigt liv.

 Magten over hele verden – havde han vel også – før han blev menneske – og døde og opstod – Den rå magt til at begrænse eller knuse det onde.

Men magten til at befri menneskene fra det onde – inklusive det onde i dem selv – skaffede han først ved at lide og dø for menneskene.

Og siden da, har han sendt alle, der tror på ham – ud i verden for at fortælle det videre til andre: Hør: Jesus har fået al magt i himmelen og på jorden – Ikke alene magten til at knuse alt det onde, når timen kommer – men også magten til at befri os mennesker fra det onde – før han knuser det.

Kom og bliv hans disciple – så slipper I fri – så får I nyt liv – evigt liv i ham!

Kom og tag imod syndernes forladelse af ham!

Kom og bliv renset for alt ondt!

Kom og få nyt liv – i dåben og troen!

Og alle jer, som har hørt det her – og er kommet til at tro på ham – I skal gøre, hvad I kan for at bringe det videre – til dem, der ikke har hørt eller endnu ikke er blevet overbeviste.

I kan skal jo ikke alle sammen rejse til verdens ende med det –  det ville slet ikke være effektivt – Men I kan alle sammen gøre en lille smule af det store – alt efter evner og nådegaver.

I kan alle sammen være med til at bede for verden – at evangeliet – det gode budskab om Jesus må nå ude alle vegne.

I kan alle sammen bede for nogle få – at evangeliet må nå til dem – og nå ind hjertet og blive til tro – Alle kan bede for nogle få, langt borte på den anden side havet – eller ganske nær på den anden side af havegærdet – eller spisebordet. Alle, der tror på Jesus kan være med til at bede om – at alle må få lejlighed til at høre om ham.

Og næsten alle, der tror på Jesus, kan være med til at fortælle om ham og om troen på ham – når lejlighed gives. Det er ikke sikkert det altid er let at finde ord – det kan være man er lidt genert – det kan være man er bange for at virke dum eller grinagtig – eller for at få formuleret sig forkert.

Men lad dig ikke stoppe af din frygt for menneskers meninger – Hvis du ikke selv synes du kan formulere dig og sætte ordentlige ord på din tro – så kan du måske benytte dig af andre ord – ved at henvise til bøger, internetsider, kirker, klubber, hvor du ved man kan få noget at vide om Jesus og den evige frelse.

Det korte af det lange er, at Jesus Guds søn – har alt magten i Himmelen og på jorden – Ikke bare magten til at knuse det onde – men også magten til at vriste os ud af det ondes greb og befri os og give os evigt liv – før han knuser alt ondt.

Men for at det kan ske med det enkelt menneske, må de høre om det – og lade sig befri!

Derfor må nogen fortælle om det – for troen kommer af, at høre om Jesus, – og høre hvad han har gjort og vil gøre for os.

Og derfor må kirken også sende nogen ud i mission –  til alle dem, som ikke lige har en Jesustroende som nabo –

For at de må høre – og vende sig om til Jesus og tro på ham!

Og det må altid være det centrale mål med kristne kirkers mission i verden – At mennesker må vende om og tro på evangeliet om Jesus – og lade sig befri fra alt ondt.

Jeg tror det er vigtigt, at vi som kirke gør os klart, at det er målet. Og at vi ikke skal være flove over det mål, men stolte af det. –

Jo, vi tror at troen på Jesus er så afgørende – så betydningsfuld – så vi gerne vil have, at ALLE skal få troen på ham.

Men, når en kristen kirke driver missioneller vi som enkeltkristne fortæller naboer og venner om Jesus og troenmed et formål, at mennesker skal omvende sig og tro på Jesus

så er det jo langtfra nogen selvfølge, at menneskene bryder sig om det.

 Derfor er der også altid en hvis risiko ved mission.

En risiko for den kristne kirke og de kristne på den ene side og en risiko for mennesker og folkeslag på den anden siden.

Den risiko siger Jesus ikke noget om, i de ord vi har hørt i dag – men andre steder taler han klart om risikoen.

For dem som kirkens mission retter sig imod, er risikoen, at de ikke vil – eller kan tro på Jesus. Dermed lukker de sig selv ude fra Guds redningsaktion, og har ingen redning fra død og dom.

 

For de kristne der fortæller om Jesus derimod – er risikoen at nogen føler sig provokerede – så de bliver vrede over et eller andet.

Jesus siger: Joh 15,20: Husk det ord, jeg sagde til jer: En tjener er ikke større end sin herre. Har de forfulgt mig, vil de også forfølge jer; har de holdt fast ved mit ord, vil de også holde fast ved jeres.

Det kan altså i nogle tilfælde godt skab konflikt – at fortælle om Jesus og troen på Gud.

Men det skal vi jo ikke lade os slå ud af – for vi er jo ikke alene om det. Gud følger os og med os, når vi forsøger at fortælle om ham.

Hvad var det Jesus sluttede den såkaldte missionsbefaling med:

Se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende!

 Når det sker at vi bliver bange – eller forlegne ved det, at vi tror på Jesus – så skal vi altså vide, at vi er ikke alene om at fortælle. –  Jesus er med os, alle dage. Og ikke bare en kort overgang – men helt indtil verdens ende – til han kommer igen!

Og det er jo fantastisk godt at vide – når jeg bliver forlegen ved det – eller måske bange – eller ikke synes jeg kan finde ord: Jeg er ikke alene – Jesus er med mig – lige ved siden af – ja inden i os.

Tænk på det næste gang du synes, det ikke er så let det her. Tænk på – at Jesus er hos dig – og med dig for hvert eneste skridt du går.

Du er i hans hænder – Hans ånd er med dig.

Det er ikke din kraft eller visdom, der skal klare ærterne – men Guds! Det er ikke dig, der skal åbne folks hjerter – men Ånden!

Du skal bare stille og roligt – bede sige til dem, der vil høre – hvad du har hørt og fortælle om ham, som du tror på.

Amen!

Nadverord, trinitatis søndag 2020

Og Jesus kom hen og talte til dem og sagde:  »Mig er givet al magt i himlen og på jorden. v19 Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, v. 20 ….. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.«