Organist/kirkemusiker og sognemedhjælper søges!

En stilling som organist/kirkemusiker samt en stilling som sognemedhjælper ved Hasle Kirke og Ruts Kirke, Hasle og Rutsker Sogne på Bornholm er ledig pr. 10/3 2018.
Stillingen som organist/kirkemusiker er på 23 timer pr. uge.
Stillingen som sognemedhjælper er på 9 timer pr. uge.
Det vil være muligt at søge stillingerne som en kombineret stilling som organist/kirkemusiker og sognemedhjælper på i alt 32 timer pr. uge.
Såfremt der ønskes flere timer i den kombinerede stilling, eller i de selvstændige stillinger kan der muligvis opstartes et børne- eller gospelkor, eller fortsat samarbejdes med et nabosogn om flere sognemedhjælpertimer.

Organist/kirkemusiker skal varetage følgende opgaver:
• medvirke ved gudstjenester og kirkelige handlinger i begge kirker.
• videreføre arbejdet med det eksisterende kor på ca. 20 deltagere.
• medvirke lejlighedsvis ved konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning.
• medvirke til planlægning af og afholdelse af koncerter og sangaftener.
• medvirke ved plejehjemsgudstjenester.
• medvirke ved menighedsmøder.

Sognemedhjælperen skal varetage følgende opgaver:
• børne- og juniorarbejde, især minikonfirmandundervisning.
• medvirke ved familiegudstjenester.
• besøgstjeneste og andre diakonale opgaver.
• sognearrangementer o.lign.
• musik/sang.

Hasle og Rutsker sogne har tilsammen 2.350 indbyggere, 1 præst, 2 menighedsråd og 6 ansatte. Normalt holdes der gudstjeneste i begge kirker på søn- og helligdage, men 17-18 gange om året holdes der blot én fælles gudstjeneste i pastoratet. Kirkelivet i sognene er præget af mange frivilliges engagement i forskellige aktiviteter og gudstjenester.
Vi forventer, at du er engageret og samarbejdsvillig, og at du sammen med kolleger, kor og menighed kan være med til at bidrage til det musikalske og kirkelige liv i vores sogne.

Som sognemedhjælper forventer vi, at du er smilende, udadvendt og kan lide at være sammen med mennesker i alle aldre. Du er personlig kristen og kan lide at dele din tro med andre.

Orglet i Hasle Kirke er fra Marcussen & Sønner og har 10 stemmer, 2 manualer og pedal. I Rutsker er orglet fra Troels Krohn med 12 stemmer, 2 manualer samt trimulant.
Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i Bornholms Provsti i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.
Ansættelse sker ved Hasle Sogns Menighedsråd beliggende Kirkegade 4 A, 3790 Hasle.
Ansættelse af en kirkemusiker eller sognemedhjælper vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for enten kirkemusikere eller sognemedhjælpere.
Ansættelse af en ikke uddannet organist i den kombinerede stilling som organist/kirkemusiker og sognemedhjælper vil ske i henhold til ovennævnte kirkemusikerprotokollat.
Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.
Ansættelse af en uddannet organist i den kombinerede stilling som organist/kirkemusiker og sognemedhjælper vil ske i henhold til ovennævnte overenskomst for organister.
Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.
Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.
Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 270.327 kr. – 395.092 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 277.257,80 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 20.836,75 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Ved ansættelse af en sognemedhjælper skal der forinden ansættelse ske en ækvivalering af ansøgerens kompetenceniveau, hvis den valgte ansøger ikke tidligere har haft ansættelse som sognemedhjælper, jf. cirkulære om kompetencekrav for kirkefunktionærer med sognemedhjælperfunktioner Cirkulære om kompetencekrav for kirkefunktionærer med sognemedhjælperfunktioner. Formålet med ækvivaleringen er at fastslå, om der er behov for supplering af den valgte ansøgers kompetenceniveau.
Medarbejdere, der ikke opfylder kompetencekravet for stillingen som sognemedhjælper og derfor skal supplere sit kompetenceniveau, aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 277.258 kr. – 367.367 kr.(nutidskroner). Fikspunktet er 291.121kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 30.461,85 kr. (nutidskroner).
Medarbejdere, der opfylder kompetencekravet for den pågældende stilling som sognemedhjælper, aflønnes i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 291.121 kr. – 415.887 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 304.984 kr.(nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 30.461,85 kr. (nutidskroner).

Aftale om sognemedhjælperens indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Kirkekultur.nu.

Årslønnen for ansøger med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 301.699 kr. – 367.627 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 38.817,70 kr – 60.289 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæge ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 291.121 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 304.983 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet.
Rådighedstillægget udgør årligt 22.634,84 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke / 29.509,91 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker / 35.115,74 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 4 eller flere kirker.
Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingernes ansættelsesbrøk.
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sognepræst Jens Jørgen Rasmussen på telefon 5696 4009, eller mail jjra@km.dk. Se også www.haslerutsker.dk.
Ansøgningen med relevante bilag sendes til menighedsrådsformand Filip Ambrosen Julegade 2C – 3790 Hasle, eller på mail til 7557fortrolig@sogn.dk. cc. Leo Nielsen Tofteløkken 11 – 3790 Hasle, mail til 7558fortrolig@sogn.dk
Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 3/4 2018.
Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted i april.
Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer samt børneattest.

Skriv et svar